facebook
Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Regulamin
I. Podstawowe definicje

Trojmiejskie-okazje - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej Trojmiejskie-okazje.pl, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na portalu Trojmiejskie-okazje.pl
Ogłoszenie – strona Trojmiejskie-okazje.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
Konto – część Trojmiejskie-okazje.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Trojmiejskie-okazje.pl.
Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Trojmiejskie-okazje.pl, którym jest TM-Serwis z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 6D/51, NIP 584-241-79-38 z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 59 (lok. nr 5), 80-286 świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Trojmiejskie-okazje.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Trojmiejskie-okazje.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
 
II. Postanowienia ogólne
 
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Trojmiejskie-okazje.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
2. Zamieszczanie ogłoszeń na Trojmiejskie-okazje.pl jest bezpłatne.
3. Portal Trojmiejskie-okazje.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
4. Portal Trojmiejskie-okazje.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
5. Portal Trojmiejskie-okazje.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia. Trojmiejskie-okazje nie odpowiada też za zgodność usług i towarów z opisem. Jednakże, portal Trojmiejskie-okazje.pl dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości moderować, usuwać i eliminować ogłoszenia nielegalne lub niezgodne z Regulaminem.
6. Portal Trojmiejskie-okazje.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Trojmiejskie-okazje.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Trojmiejskie-okazje.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Trojmiejskie-okazje.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
 
III. Użytkownik
 
1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 2. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych danych, zarówno przy rejestracji, jak i dodawaniu ogłoszenia.
3. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści i przedmioty/usługi zgodne z prawem.
4. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. W takiej sytuacji Trojmiejskie-okazje może podjąć wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionych szkód.
5. Użytkownik powinien dodawać ogłoszenie tak, aby nagłówki ogłoszeń były związane tylko z treścią ogłoszenia. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami (Capslock).
6. W przypadku złamania co najmniej jednego z jakichkolwiek punktów regulaminu, portal Trojmiejskie-okazje.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 
IV. Dodawanie ogłoszeń
 
1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
2. Ogłoszenie jest widoczne na stronie przez okres 60 dni.
3. Zamieszczenie ogłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom i osobom korzystającym z Internetu.
5. Zabrania się dodawania ogłoszeń, których:
- treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
- treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
- treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
- treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);
- treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
- treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
- treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
- treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
- treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
- treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
- treść dotyczy usług seksualnych
- treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
 
V. Promowanie ogłoszeń
 
Trojmiejskie-okazje.pl umożliwia promowanie ogłoszeń, które podlega opłacie. Ogłoszenia promowane są wyróżnione kolorem na listach ogłoszeń i wyszukiwania. Trojmiejskie-okazje.pl umożliwia usługę darmowego odnowienia promowania. Promowanie ogłoszeń podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
 
Promowanie polega na wykupie pakietów Premium i Premium Plus na okres 14 dni:
 
Pakiet ogłoszeniowy PREMIUM – wyróżnione czerwoną ramką na liście ogłoszeń, wyświetlające się zawsze na początku przypisanej kategorii – 3,69 zł brutto przez SMS lub 3 zł brutto płatności on-line.
Pakiet ogłoszeniowy PREMIUM PLUS – ogłoszenie wyświetlane jest na stronie głównej według rotacyjnych cykli, wyróżnione poprzez czerwoną ramkę na liście ogłoszeń, wyświetlające się zawsze na początku przypisanej kategorii – 11,07 zł brutto przez SMS lub 7,49 zł brutto przez płatności on-line.
 
Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia promowane są wyświetlane na zasadach takich jak ogłoszenia "Darmowe" Opłata za pośrednictwem Premium SMS pobierana jest po wysłaniu SMS-a, a nigdy przed jego wysłaniem. Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem Premium SMS znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM. Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: kontakt@trojmiejskie-okazje.pl wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 
Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Płatności usługą Premium SMS dokonywane są za pośrednictwem serwisu Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860. Regulamin korzystania z usług Dotpay.pl znajduje na stronie: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/
 
VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy
 
Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@trojmiejskie-okazje.pl lub poprzez formularz kontaktowy lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkanie, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Reklamacje dotyczące działania usługi Premium SMS należy zgłaszać do systemu Dotpay.pl. Użytkownik może usunąć swoje Konto poprzez wybranie opcji "Usuń konto" będąc zalogowanym na swoim Koncie i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@trojmiejskie-okazje.pl.
 
VII. Polityka prywatności
 
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Trojmiejskie-okazje.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
3. Niektóre obszary Trojmiejskie-okazje.pl mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z "Polityką plików cookies". Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

 

Reklama
Logo 1 Logo 1 Logo 1